ජංගම දුරකථන
+86-18934310313
අප අමතන්න
+86-757-22629089
වේගයෙන් ප්රතිචාර
sales08@bluewayhp.com

බහු ජල ටැංකිය

  • DHW / Buffer Tank

    Q: Which models are hot selling? A: Generally, hot sale range is 150-300L.   Q: Production period? A: Conventional type is about 15 workings days, customized type is about 25 working days.   Q: Any drawings? A: Please contact us for furtuer talk about your special demand.   Q: Packing?
1 Page 1 of 1

Send your message to us:

දැන් විමසන්න
මත
ලයින්
දැන් විමසන්න